افت فشار پارس جنوبی اغراق بود
1401/2/24 - 18:47
مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی: