دگرگونی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راه است؟
1397/12/13 - 08:08
پیشنهاد ۹ مدیرعامل پس از انقلاب NPC در خصوص توسعه صنعت پتروشیمی